คณะทำงานหลักสูตรฯ

คณะที่ปรึกษาหลักสูตรฯ

นายสมโภชน์ อาหุนัย

ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.จิราพร ศิริคำ

รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประธานหลักสูตรฯ
ประธาน

นางบุบผา อมรเกียรติขจร

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รองประธานหลักสูตรฯ
รองประธาน

นายณรงค์ บัณฑิตกมล

คณะทำงานหลักสูตรฯ
คณะทำงาน

นายพิชัย ถิ่นสันติสุข

กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงาน

นายอาทิตย์ เวชกิจ

กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

คณะทำงาน

นายธิบดี หาญประเสริฐ

นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย

คณะทำงาน

นายไพรัตน์ ตังคเศรณี

กรรมการและเลขานุการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

คณะทำงาน

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

นายรวิวัฒน์ พนาสันติภาพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

คณะทำงาน

นายไพรัช เพชรล้ำ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

คณะทำงาน

นายชัยวุฒิ หลักเมือง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะทำงาน

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร

การไฟฟ้านครหลวง

คณะทำงาน

นายฐิติพงศ์ สมัครพงศ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะทำงาน

นางสมปอง ศรีคุณ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะทำงานและเลขานุการ

นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม