แจ้งเลื่อนกิจกรรม พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7 Executive Energy Program (EEP7)