สรุปกิจกรรมพิเศษ Pre-Orientation หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7