พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2019 รุ่นที่ 5