กิจกรรมเสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Renewable Integration) หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7