กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 8 หัวข้อ การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทนและการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7