กิจกรรมบรรยาย ครั้งที่ 7 หัวข้อ การเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพและโครงข่ายการขนส่ง/คมนาคมของประเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7