กิจกรรมรรยาย ครั้งที่ 5 หัวข้อ การจัดการพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7