กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 จังหวัดระยอง หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 7