สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครราชสีมา

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 7 ได้จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครราชสีมา ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก นางบุบผา อมรเกียรติขจร ประธานคณะทำงานหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดหลักสูตรฯ พร้อมรับมอบป้ายเงินสนับสนุน จากหน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน 5 หน่วยงาน อาทิเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง จากนั้นนางบุบผา อมรเกียรติขจร ประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์และรายละเอียดของหลักสูตรฯ แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในรุ่นที่ 7 เพื่อทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์และการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน

ในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ EEP รุ่นที่ 7 โดยได้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อัลไลแอ๊นซ์      แอ็คเซส จำกัด นำทีมโดย อ.นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ สร้างความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนการเข้าร่วมหลักสูตรฯ ต่อไป

ในช่วงเย็น มีกิจกรรมสัมพันธ์พี่รับน้อง ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 1 – 7 ในธีม THAI-NIGHT นำโดย คุณผจญ ศรีบุญเรือง ประธานรุ่น EEP1, คุณธานี ปลูกเจริญ ประธานรุ่น EEP2, ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร ประธานรุ่น EEP3, นางสาวภารดี วรเกริกกุลชัย ผู้แทนประธานรุ่น EEP 4, คุณปราโมทย์ สมชัยยานนท์ ประธานรุ่น EEP5 และ คุณสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข ประธานรุ่น EEP 6 ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เข้าสู่ EEP family ซึ่งมีการมอบของที่ระลึกให้รุ่นน้อง EEP 7 จากกลุ่มสู่กลุ่ม การแสดงของ EEP7 ทั้ง 6 กลุ่ม มอบรางวัลกอล์ฟประเพณี และการประกวดการแต่งกาย เป็นต้น โดยบรรยากาศในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เยี่ยมชมนวัตกรรมพลังงาน ระบบ Wind Hydrogen Hybrid และระบบกักเก็บพลังงาน และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านไร่ปลายเนิน จากนั้น เวลา 13.30 น. เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำตอนบนและจุดติดตั้งกังหันลม (เขายายเที่ยง) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 ท่าน

ทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณหน่วยงานร่วมพัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ทั้ง 9 หน่วย ได้แก่ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)